e. g.

ˇ      Abreviació llatina: exempli gratia. Equival a per exemple. És una forma molt utilitzada en anglés.