Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Variants dialectals incorporades al DIEC2

 1. El DIEC ha incorporat termes, que denominen «variants dialectals», que pertanyen a diversos llocs dels territoris catalanoparlants. Reproduïm a continuació el contingut del document de l'IEC:

  [PDF]

  Oficines Lexicogràfiques de la Secció Filològica. Institut, 28 de març de 2007

  VARIANTS DIALECTALS INCORPORADES AL DIEC2

  1. NORD-OCCIDENTAL

   1. Andorranismes

    [MOT | categoria gramatical | DEFINICIÓ / EXEMPLE]

    1. arrest m. Acord de caràcter general que adopten alguns comuns d’Andorra generalment un cop l’any.
    2. aute m. En el dret processal andorrà, interlocutòria.
    3. averia f. Impost andorrà que gravava el bestiar menut. || Haveria.
    4. batlle m. i f. Jutge de primera instància d’Andorra.
    5. batllia f. Jutjat de primera instància d’Andorra.
    6. casa comuna f. Casa de la vila.
    7. cava f. Una cava de cigars.
    8. comú m. Corporació encarregada del govern i l’administració d’una parròquia d’Andorra. || Edifici del comú d’una parròquia.
    9. consòrcia f. Consorci 1.
    10. cot m. Multa imposada per un consell andorrà per
    11. l’incompliment d’un deure.
    12. donja f. Embotit fet amb carn del coll del porc, típic d’Andorra.
    13. foc i lloc m. Contribució de caràcter comunal d’Andorra que es fa per raó de la casa com a lloc de residència.
    14. manador -a m. i f. Pregoner d’un comú d’Andorra.
    15. nunci núncia m. i f. Conserge de l’Administració pública d’Andorra.
    16. ordinació f. Norma dictada per un comú d’Andorra.
    17. padral m. Registre d’animals de renda que es crien a les explotacions del Principat d’Andorra.
    18. parroquial adj. Relatiu o pertanyent a la parròquia andorrana.
    19. pitavola f. Papallona 1.
    20. providència f. Resolució d’un jutge en relació amb un tràmit processal.
    21. raonador -a del ciutadà m. i f. Defensor dels interessos dels ciutadans d’Andorra, especialment davant dels abusos de les autoritats i de l’Administració pública.
    22. serenalla f. Sargantana 1.
    23. tabac espalillat m. Tabac sense els nervis de les fulles, preparat per a ser transformat en cigarret.
    24. veïnat m. Subdivisió administrativa de la parròquia andorrana de Canillo.

    25. 1. Bona part dels dialectalismes del nord-occidental incorporats a la segona edició del DIEC han estat proposats d’una manera oficial pel Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra.
   2. Mots que no són exclusius d’Andorra

   3. [MOT | categoria gramatical | DEFINICIÓ / EXEMPLE]

    1. aconduir v. tr.Conduir 1 1.
    2. botir-se v. intr. pron. Enutjar-se. Es boteix per no-res.
    3. cap de casa m. Golfa.
    4. carrota f. Pastanaga 1.
    5. cascavellic m. Pruna petita i rodona de color purpuri.
    6. cascavelliquer m. Prunera d’una varietat que produeix els cascavellics.
    7. cocota f. Cassola rodona o ovalada, de parets altes i amb dues anses,
    8. que disposa d’una tapadora generalment amb una obertura que
    9. permet la sortida del vapor.
    10. desencusa f. Excusa, raó que algú exposa al seu interlocutor per tal de desentendre’s d’un compromís.
    11. eixivern m. Eixivernada.
    12. murga f. Múrgola.
    13. parapúblic -a adj. Que és de titularitat pública però que es regeix majoritàriament pel dret privat. Una empresa, organització, entitat, parapúbliques.
    14. peixena f. Pastura 1 2.

  2. BALEAR

  3. [MOT | categoria gramatical | DEFINICIÓ / EXEMPLE]

    1. aferrada f. Abraçada.
    2. batle batlessa m. i f. Batlle.
    3. betza f. Panxa voluminosa.
    4. blan -a adj. Bla.
    5. bonyarrut -uda adj. Bonyegut.
    6. colcada f. Acció de colcar.
    7. cruia f. Broc de llumenera.
    8. desenfreït -ïda Desvergonyit, insolent.
    9. esbrellar v. tr. Obrir violentament.
    10. escoar v. tr. Escuar.
    11. estància f. Explotació agrària menorquina més petita que un lloc.
    12. gin m. Ginebra.
    13. gruixat -ada adj. Gruixut.
    14. guatla f. Guatlla.
    15. idò conj. Doncs 1.
    16. meulo m. Marrameu. || Crit de dolor.
    17. teringa f. Fila 1 1.

  4. VALENCIÀ

   [MOT | categoria gramatical | DEFINICIÓ / EXEMPLE]

    1. algorfa f. Golfa.
    2. aliacrà m. Icterícia.
    3. bajocó m. Garrofó
    4. a boqueta (de) nit loc. adv. A entrada de fosc.
    5. camalets m. pl. Saragüells.
    6. curro -a adj. i m. i f. Manc 2.
    7. dènou adj. i m. Dinou.
    8. dèsset adj. i m. Disset.
    9. destarifat -ada adj. Desbaratat.
    10. díhuit adj. i m. Divuit.
    11. eixe -a adj. i pron. Aqueix.
    12. este -a adj. i pron. Aquest.
    13. llavadora f. Rentadora.
    14. marraixa f. Garrafa.
    15. peiró m. Creu de terme || Pilastra que sosté una capelleta situada a la vora d’un camí.
    16. raïl m. Arrel 1.