Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

dotacional

 1. En espanyol tenim:
  (DEA) dotacional adj. De (la) dotación.
    (GDUEA) dotacional adj. Relativo a la dotación.
 2. En català, és un adjectiu que encara no recullen la majoria dels diccionaris (2006) i que en el DOGV (1993-1998) substituíem amb per a dotacions / de dotació; i, en castellà, para dotaciones /de dotación. Sembla que haurà de ser admés, ja que està format correctament i té un grau d'ús elevat en l'àmbit administratiu, on es deu haver creat i difós a partir de l'espanyol (per exemple, apareix en la «Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones»).

  Tal com assenyala Xavier Rull (La formació de mots):

  Com a conclusió podem dir que modernament s'abusa del sufix -al, però és difícil que els tècnics lingüístics puguin resoldre-ho. Primer, perquè no podem dir taxativament que qualsevol adjectiu nou en -al és incorrecte. Segon, perquè més d'un cop és difícil trobar-hi una alternativa (cas de satel·lital, poblacional, etc.). I tercer, perquè solen ser mots que els especialistes de determinades disciplines o del món empresarial ja usen amb regularitat, i per tant es fa més difícil corregir-los. En tot cas sí que podem suggerir que els tècnics lingüístics tinguin una certa prevenció davant d'adjectius nous formats amb -al.
 3. Podem recordar ara un fragment d'Emilio Lorenzo («La lengua española en 1965. Tradición e innovación», El español de hoy, lengua en ebullición, 1971):
  Lo que ocurre es que, a nuestro juicio, tiene más trascendencia en la lengua la aparición de un pronombre o la creación de media docena de preposiciones que la incorporación de doscientos galicismos o la difusión del sufijo adjectivo -al (educacional, laboral, etc.).15
  15. He aquí algunos de los ejemplos más llamativos: dotal, controversial (ya en el drae, 1970 [2007]), cultual (id.), vial, censal, funcionarial, transformacional, gestual, textural, grupal, televisual (defendido por el poeta G. Diego frente a televisivo en abc, 29-X-69), comportamental, habitacional, ritmo versal (E. Alarcos Llorach), redaccional, eclesial, etc. La difusión actual de este sufijo no es privativa de España. Para su desarrollo en Colombia vease el documentado libro de don Luis Flórez, Temas de castellano, Bogotá, 1967, especialmente págs. 252 y sigs.
 4. Ø GDLC, GD62, GEC, PDL-IEC; DRAE.