diferir

·      [97/C7107ccec] «7. Fotocòpies compulsades de tots els contractes (laborals o de serveis) realitzats i vigents durant el curs 1996/97 del personal del centre infantil (educador i no docent), en què facen constar les hores de contractació setmanal i, en cas de diferir-hi, les hores de dedicació al centre infantil. En cas de personal funcionari, caldrà aportar una certificació del secretari o secretària de l’entitat local acreditativa de les dades sol·licitades.»

·      Veg. dissentir