deunidó*

·      Expressió exclamativa que usa J. Solà (Avui de 26.2.98) que no recullen els diccionaris amb aquesta grafia sinó com Déu n’hi do.