Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

desemboirar

 1. Les accepcions recollides pels diccionaris habitualment per a este verb són (gdlc):
  v 1 tr Netejar de boira.
  2 pron Esvair-se la boira.
  Cal afegir una tercera accepció, habitual de nord a sud del País Valencià (variant desemboriar al sud, segons informació de Joan Carles Martí i Casanova - Migjorn, 24.01.2014):
  v. pron. Esbargir-se o distreure's per a aclarir l'enteniment.
  És un sinònim de desduir-se (tal com assenyala reig2), verb que sí que apareix recollit en els diccionaris, com ara el dcvb:
  1. Aclarir-se, asserenar-se el temps (Penedès, ap. BDC, xviii, 126 i Costa de Llevant ap. BDC, xiv, 22); cast. despejarse.2. refl. Distreure's, divertir-se, prendre expansió del cos o de l'esperit (Tortosa, Maestr., Cast.); cast. expansionarse, distraerse. Cuant ella tenia faena, yo me'n ixia a desduir-me per el poble i les afores, Navarro PP 130.