Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

bullitori

  1. Segons el DCVB:
    m. Conjunt de cosa bullida (Val.). Cada caldero d'eixe bollitori sol durar una semana, Martí G., Tip. mod. i, 158.
  2. El collistaire Joaquim Martí ens amplia la informació sobre el mot (Migjorn, 19.11.2006):
    Trobareu també informació sobre bullitori (pronunciat bollitori) en el llibre de Josep Carles Segura Estudi lingüístic del parlar d'Alacant (Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1996), on el recull com un menjar típicament alacantí, i el considera procedent de bollir més el sufix -tori, «pres per analogia potser a robatori, i aquest al mateix temps de mots com ara obligatori, purgatori, oratori, etc.». També en parlen el DCVB i el DECat de Joan Coromines, que el documenten en Martí Gadea.
  3. També esmenta bollitori REIG2 com a sinònim de bullit amb el significat 'situació confusa, complicada, problemàtica, difícil de resoldre'. Eixa és la forma i l'accepció que devia estar usant el diputat Oltra i Soler (Entesa - Elx) quan ho va dir en les Corts (novembre 2006) —i jo no el vaig acabar d'entendre.