Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

borrego*

 1. Els diccionaris habituals recullen este substantiu, però no com a sinònim de borrec, sinó amb una accepció especialitzada (gdlc):
  m past Cadascuna de les rodanxes d'un pastís fet de farina i de sucre i aromatitzat amb comí que hom torra un cop tallades.
  Curiosament, dgfpastor recull borrego amb la mateixa accepció anterior, però a més inclou borreguet:
  borreguet. Anyell [corderillo]
  De fet, l'aragonesisme borrego és una forma ben usual i ben antiga, segons assenyala Germà Colón («Visió romàntica sobre alguns mossarabismes», 1991; Google Llibres, consulta: 30.01.2011):
  Els testimonis que he reunit mostren el mot present des del segle xiv per terres de València, de la Plana i del Maestrat des d'abans de l 1371 i pel 1384.
  Rercerques i treballs posteriors el documenten abans i tot a València (1337?):
  Ítem, han ordenat que en les dites carns no sien enteses moltons o borregos de pes de vii lliures a avall, ne moltons magres, a coneguda del mustaçaf, e que aytals moltons e borregos de tan poch pes e moltons magres sien venuts a vii diners la lliura tan solament, sots la dita pena. Així, emperò, que aytals moltons o borregos de tan poc pes ab los moltons magres o grasses no sien mesclats, sots la dita pena.
  Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València, ed. Antoni Furió i Ferran Garcia-Oliver, 2007; Google Llibres, consulta: 31.01.2012.