Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

baixsota*

 1. Informació de Joan-Carles Martí i Casanova (Migjorn, gener 2005):
  A Elx, per dir que «una persona està dominada per una altra o que fa allò que un altre vol que faça» diuen que «està baixsota (una persona)». Per exemple: «l'Andreu està baixsota la Maria».
  Martí i Casanova comenta que és un mot recollit per diversos dialectòlegs (Carles Segura, per exemple), però no l'hem localitzat en altres obres al nostre abast (Ø DCVB, DCOROM, COLOMINA, PDL-IEC).

  Posteriorment (Migjorn, 21.06.2009), Martí i Casanova amplia la seua informació amb una dada nova:

  Parlava jo ahir dissabte pel matí amb mon sogre, Vicent Martínes i Lópes, nascut a la Baia (Camp d'Elx) el 1929. Té, doncs, 80 anys i no té avantpassats castellanoparlants perquè aquests cognoms són presents a Elx des de fa segle, pronunciats com els escric.

  Les dones —ma sogra i ma muller— feien el recapte i parlàvem de coses d'abans. Parlàvem del seu sogre Jeroni i del seu cunyat Joan —avi i oncle de na Lídia— i em diu:

  —En vida de mon sogre mon cunyat era molt treballador perquè el tio Jeroni el tenia a sota (pronunciat /a sòtò/). En morir mon sogre i casar-se tingué que fer-se càrrec la Juanita (la dona de Joan) que havia de recordar-se'n quan s'havien de plantar les coses perquè Joan mai tingué afició a la terra...

  Em va sobtar aquest «a sota» tan clar quan el que jo empre és «baix sota». Li vaig preguntar a na Lídia per aquesta expressió de son pare i em va contestar amb un lacònic «se pot dir "des" dos maneres»...

 2. Localitze més exemples de baixsota en el Refraner Valenciá: colecció de refráns populars d'Estanislao Alberola, Manuel Peris Fuentes —i amb la col·laboració de Lluís Fullana Mira— (1928):
  Estar baix sota de algú
  Quedarse ú baix sota
  I també sembla un exemple del mateix mot, encara que és un pèl dubtós —diria que hi falta una coma—, un cas de La gent i el vent de Guillem Viladot (1967):
  La Perla Caldéu tenia una parada de conill vora el campanar, baix sota un vell sarcòfag de pedra.

  Cèsar Mateu (22.06.2009) localitza un altre possible exemple (de 1522) —trobe també que hi faltaria una coma—:

  Item en lo finestrage de la part sinistre baix sota lo finestrage ha vna matista acompanyada de dos fermallets de perles de daça y dalla quiscu de cinc perles.