Busot

      TopÚnim. Díacord amb Coromines (onomast) es pronuncia amb s sonora.