fitxes - cdlpv

Bibliografia


Signatura topogràfica: 2259/2004
Número Diari Oficial: 4757
Data Diari Oficial: 20.05.2004
Pàgina Diari Oficial: 12915
Observacions: Es restablix la vigència del Decret 137/1994, ja que es retrotrauen les actuacions jurisdiccionals fins el moment anterior a dictar sentència per la qual es derogava este.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2004, del director general d'Administració Local de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es fa pública la Resolució de la Sentència de 21 d'abril de 2004, del Tribunal Suprem, en el Recurs de Cassació 391/01, interposat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra la Sentència, de 13 de febrer de 1998, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, en el Recurs 2.370/94, en què s'impugnava el Decret 137/1994, de 18 de juliol, pel qual s'aprovava el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma en valencià de Castelló de la Ribera. [2004/X5113]

Mitjançant Decret 137/1994, de 18 de juliol, del Govern Valencià, es va aprovar el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón, per la forma de Castelló de la Ribera.

Interposat recurs contenciós administratiu contra el citat Decret, este va ser estimat per Sentència de 13 de febrer de 1998, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la resolució de la qual el va anul·lar i el va deixar sense efecte, per assentiment de la demanda per part de la Generalitat Valenciana. Resolució que es va fer pública en el DOGV d'1 d'octubre de 1998. En aquell moment la denominació va tornar a ser la de Villanueva de Castellón.

Incidint sobre esta situació, la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha dictat Sentència de 21 d'abril de 2004, que cassa la de 13 de febrer de 1998, i que ordena retrotraure les actuacions al moment immediat anterior a esta, per tal que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dicte una altra que es pronuncie sobre el fons de l'assumpte. Conforme a allò que ha sigut dictat pel Tribunal Suprem, i en tant es pronuncia el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el Decret 137/1994, de 18 de juliol, ha vist restablida la seua vigència, per la qual cosa la denominació oficial del municipi ha de ser la de Castelló de la Ribera.

Per tant, i de conformitat amb el que disposa el Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, resolc:

Donar publicitat a la Resolució de la Sentència de 21 d'abril de 2004, del Tribunal Suprem, en el Recurs de Cassació 391/01, interposat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra la Sentència de 13 de febrer de 1998, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, en el recurs de l'esmentat orde jurisdiccional núm. 2370/94, en què s'impugnava el Decret 137/1994, de 18 de juliol, pel qual s'aprovava el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma en valencià de Castelló de la Ribera, la part dispositiva del qual és com seguix:

"Que estimant el motiu de cassació formulat a l'empara de l'art. 95.1.3 de la LJCA 1956 hem de cassar la sentència dictada pel Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana, de 13 de febrer de 1998, i ordenem retrotraure les actuacions al moment immediat anterior a dictar sentència, per tal que la Sala d'Instància en dicte una altra en què haurà d'enjudiciar amb plenitud de jurisdicció, sense expressa menció sobre costes".

València, 6 de maig de 2004.- El director general d'Administració Local: José-Blas Molés Alagarda.