fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Relació d'hipocorístics de les Illes Balears, elaborada per la Direcció General de Política Lingüística, perquè puguin ser inscrits al Registre Civil.

La Direcció General de Política Lingüística ha sol·licitat al Registre Civil que s'hi puguin inscriure diminutius de noms com Biel, Pep, Bel o Tonina

Inscriure noms com Biel, Pep, Bel o Tonina al Registre Civil és actualment impossible. Després de rebre diverses consultes de persones interessades a inscriure en el Registre Civil el seu nom en forma hipocorística (diminutius o variants familiars) la Direcció General de Política Lingüística ha sol·licitat al Registre Civil que s'hi puguin inscriure ja que es tracta de noms molt arrelats a les Illes Balears.

Aquesta decisió s'ha pres després d'estudiar la qüestió tant des del punt de vista legal com lingüístic. Legalment, l'article 54 de la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil, modificat per la Llei 40/1999, de 5 de novembre, permet la inscripció de diminutius o variants familiars i col·loquials de noms "sempre que hagin assolit substantivitat".

Per conèixer quins hipocorístics de les Illes Balears havien adquirit aquesta substantivitat, la Direcció General de Política Lingüística va sol·licitar informe a la Universitat de les Illes Balears, òrgan consultiu en matèria lingüística d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona de l'Estatut d'autonomia. A més, també va demanar l'opinió sobre el tema a la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que va donar suport a la iniciativa, que ja havia tengut precedents a Catalunya.

A partir d'aquests informes, la Direcció General de Política Lingüística va elaborar una primera relació d'hipocorístics de les Illes Balears que, per raó de la freqüència d'ús, es considera que han adquirit substantivitat. La relació es transcriu en el full adjunt. Com es pot observar, hi figuren noms molt habituals a les Illes Balears. En total es reuneixen 18 noms masculins i 24 femenins.

Noms masculins: Bep Biel Cesc Cil Colau Gori Nofre Pep Quim Sion Tià Tòfol Toni Tomeu Xesc Xim Xomeu.

Noms femenins: Bel Bet Bepa Catina Cèlia Cesca Gibet Guida Laia Lena Lina Mariona Nena Nina Ventura Pepa Quima Tiana Tina Tònia Tonina Xesca Xima Fina Ventura.