fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Tret del CIDAJ


Data disposició: 29.06.2005
Tipus disposició: Resolució
Origen disposició: Conselleria Justícia i Administracions Públiques;DG Administració Local
Títol disposició: RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es fa pública la resolució de la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 22 d'abril de 2005, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu 2370/94 interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro-referèndum de Villanueva de Castellón, contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, publicat en el DOGV, de 26 de juliol de 1994, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per Castelló de la Ribera. [2005/X7990]
Extracte disposició: Publicació de decisió de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, de data 22 d'abril de 2005, i estimar el recurs contra el Decret 137/1994, pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per Castelló de la Ribera.
Data vigor: 20.07.2005
Número Diari Oficial: 5052
Data Diari Oficial: 19.07.2005
Pàgina Diari Oficial: 25175
Signatura topogràfica: 3870/2005
Descriptors temàtics: municipi
Descriptors propis: canvi de denominació;toponímia
Descriptors toponímics: Castelló de la Ribera

AFECTACIONS ACTIVES

Deroga
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2004, del director general d'Administració Local de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es fa pública la Resolució de la Sentència de 21 d'abril de 2004, del Tribunal Suprem, en el Recurs de Cassació 391/01, interposat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra la Sentència, de 13 de febrer de 1998, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, en el Recurs 2.370/94, en què s'impugnava el Decret 137/1994, de 18 de juliol, pel qual s'aprovava el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma en valencià de Castelló de la Ribera. [2004/X5113] (DOGV número de data 20040520) | 2259/2004

Deroga
ACORD de 29 de setembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es disposa el compliment de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada el dia 13 de febrer de 1998, en el recurs contenciós administratiu interposat contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, sobre alteració del nom del municipi de Villanueva de Castellón. [1998/A8293] (DOGV número de data 19981001) | 2215/1998

Deroga
DECRET 137/1994, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma de Castelló de la Ribera. [94/5087] (DOGV número de data 19940726) | 1668/1994

Text de la disposició:

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es fa pública la resolució de la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 22 d'abril de 2005, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu 2370/94 interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro-referèndum de Villanueva de Castellón, contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, publicat en el DOGV, de 26 de juliol de 1994, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per Castelló de la Ribera. [2005/X7990]

Mitjançant Decret 137/1994, de 18 de juliol del Govern Valencià, es va aprovar el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma de Castelló de la Ribera.

Interposat recurs contenciós administratiu contra l'esmentat Decret, va ser estimat per Sentència de 13 de febrer de 1998, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la resolució del qual el va anul·lar i va deixar sense efecte, per aplanament de la Generalitat Valenciana. Resolució que es va fer pública en el DOGV de l'1 d'octubre de 1998. En aquell moment la denominació va tornar a ser la de Villanueva de Castellón.

Incidint sobre dita situació, la secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, va dictar sentència de 21 d'abril de 2004, casant la de 13 de febrer de 1998, ordenant retrotraure les actuacions al moment immediat anterior a la mateixa, a fi que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en dictara una altra que es pronuncie sobre el fons de l'assumpte. Resolució que es va fer pública en el DOGV de 20 de maig de 2004. En aquell moment la denominació va passar a ser la de Castelló de la Ribera.

En data 22 d'abril de 2005 s'ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimant novament el recurs contenciós administratiu interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro-referèndum contra el Decret 173/1994. Per tant, a partir de dita data, la denominació oficial del municipi ha de ser la de Villanueva de Castellón.

En virtut d'això, segons estableix l'article 91 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i fent ús de la competència atribuïda en el Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis, resolc:

Donar publicitat a la resolució de la Sentència de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada amb data 22 d'abril de 2005, en el recurs contenciós administratiu núm.2370/94, interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro-referèndum contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, del Govern Valencià, que va aprovar el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma en valencià de Castelló de la Ribera, la part dispositiva de la qual és com segueix:

«Estimar, en acceptar l'aplanament de la demandada, autora de l'acte, el recurs contenciós administratiu 2370/94, interposat per la procuradora, Sra. Puertas Medina, en nom i representació de Col·lectiu de Veïns Pro-referèndum de Villanueva de Castellón, contra el Decret 13794 de 18 de juliol, publicat en el DOGV de 26 de juliol de 1994, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la de Castelló de la Ribera; no es fa pronunciament especial quant a les costes processals».

València, 29 de juny de 2005.- El director general d'Administració Local: José-Blas Molés Alagarda.