asiento

·      (uji) asiento : 1. Assentament, apuntació (inscripció)  / 2. Seient, siti, sitial (moble) / 3. Paďda, ressaguda (descens d’una obra edificada per pressi / 4. Baixos, solatge, solada, solam / 5. Seny, pes, enteniment, senderi, trellat