Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

a los efectos pertinentes

 1. Eixa fórmula espanyola habitual en la documentació administrativa va ser considerada equivalent de l'expressió catalana per tal que calga en el Manual de llenguatge administratiu valencià (Generalitat Valenciana, 1984). Segurament es deu tractar d'una errada, potser induïda pel final de l'entrada anterior del mateix vocabulari
  A los efectos que    A fi que, a l'efecte que, per tal que.
  L'errada segurament s'esmenaria amb l'expressió per al que calga (tal com suggerix Pere Saumell en Zèfir-març 2006). En qualsevol cas, les fórmules catalanes més habituals han estat unes altres (als efectes que pertoquen, als efectes escaients, etc.), a més d'altres possibilitats relacionades amb fórmules semblants: perquè tinga efecte (para que surta efecto), tenir efecte, fer efecte, ser efectiu (surtir efecto).

 2. Curiosament, el Manual de documentació i llenguatge administratius (UJI, 2004) repetix l'errada en l'apartat de fraseologia, fet que origina esta fitxa i que a voltes fa pensar que una certa normalitat innecessària se'ns apega quan repetim formulismes en llenguatge administratiu sense saber què volen dir o sense adonar-nos que no volen dir el que pretenem dir.

 3. D'altra banda, una preocupació meua anterior (motiu d'una fitxa anterior que refonc ací) era que d'acord amb les definicions que dóna el DRAE del verb surtir, no devia entendre's com a locució del camp del dret —on és molt habitual—: «esta ley no surtirá efectos hasta...». Sí que la recull el DRAE com a «frase» en l'entrada efecto, amb el significat 'dar una medida, un remedio, un consejo, etc., el resultado que se deseaba'. DUSOS li dóna el significat 'dar algo el resultado que se desea'. I el VOX: «surtir efecto Dar [algo, especialmente una acción] el resultado que se esperaba o deseaba».

  Cal consignar, doncs, que l'ús en el camp del dret no és el de la locució («frase») surtir efecto, que no admetria el plural, ja que la locució (amb la forma fossilitzada) té un significat concret i limitat. En canvi, l'ús del complement en plural demana un verb transitiu amb una accepció diferent (i un complement directe), cosa que li retorna el valor oracional de verb i complement.

  Segons el MAP, significa 'producir', 'servir de', i pertany al lèxic administratiu. L'exemple que dóna també és en plural: «El presente escrito también surtirá efectos de notificación...».

  (MOLINER) (solamente con «efecto» como complemento). Producir: 'Surtió efecto el consejo'.

  (MOLINER) SURTIR EFECTO. Realizarse cierta cosa: 'Ayer tuvo efecto la toma de posesión del nuevo director'.