Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

afectació

 1. En el camp de l'administració pública, les accepcions d'afectació més comunes són les que es desprenen de les accepcions 4 i 5 del verb afectar, segons el gdlc:

  afectar
  [...] 4 tr 1 Destinar (una cosa) a un ús determinat. Afectar un terreny a l'agricultura. 2 DR ADM Destinar un bé determinat a un ús o a un servei públics, que esdevé així un bé de domini públic.
  5
  tr Annexar. Afectar un municipi a un altre.

 2. En castellà, en lloc d'utilitzar afectación recorren a afección per a alguns usos. Podem trobar l'accepció següent en el gduea:
  4. der Variación o revocación de un derecho. El Ministerio puede practicar la afección o suspensión de los derechos de tránsito.
  Eixa accepció no apareix en el drae, excepte que la relacionem amb la següent: «En los beneficios eclesiásticos, reserva de su provisión, y comúnmente la correspondiente al Papa.»
 3. D'altra banda, en el camp de l'obra pública i l'urbanisme apareix usat afección per a descriure alguns elements de les vies o dels espais territorials, com ara la zona de afección. Segons la Llei estatal 25/1988 (art. 23.1):
  La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
  També en este cas, tal com assenyala el Cercaterm (consulta: 08.08.2014), la forma en català és afectació:

  ca línia de límit d'afectació, n f
  es línea de límite de afección

  <Construcció > Urbanisme>
  Cadascuna de les línies imaginàries situades a cada costat d'una carretera que marquen el límit de la zona d'afectació.


  ca zona d'afectació, n f
  es zona de afección
  fr aire d'affectation

  <Trànsit > Via > Parts>
  Conjunt de les dues franges de terreny a banda i banda d'una carretera, delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l'esplanació, a una distància de cent metres en autopistes i vies preferents, de cinquanta metres en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de trenta metres en les carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes esmentades.