adjunció

·      (Termcat 19.06.97) Termes formats per adjunció del sufix -ita a noms propis [Mineralogia]

El Consell Supervisor estableix els criteris següents per a la formació de noms de minerals creats per l'adjunció del sufix tònic -ita a un antropònim o un topònim:

· els noms propis acabats en consonant o vocal tònica es mantenen íntegrament (per exemple, de Cancrin, cancrinita),

· els noms propis acabats en vocal àtona, en canvi, l'elideixen en contacte amb el sufix -ita (per exemple, de Thule, thulita),

· tot i això, preval el paral·lelisme amb les altres llengües, encara que impliqui incongruències de formació (per exemple, en alguns casos es manté la darrera vocal de noms propis acabats en -o i en -e, en els quals s'ha marcat amb una dièresi la tonicitat de la i; per exemple, de Taffee, taffeïta),

· es respecta la grafia original dels noms propis, encara que continguin formes estranyes al català, tal com estableixen els organismes competents en la denominació de nous noms en aquesta àrea (per exemple, de Perth, perthita).

Únicament es modifica en algun cas en què el manteniment de la grafia podria provocar una pronunciació inadequada del mineral tractat, coherentment amb la decisió presa en la reunió de 3 d'octubre de 1996 d'adaptar amb una ela geminada la ll intervocàlica continguda en topònims o antropònims anglesos (per exemple, s'han preferit per raons fonètiques les denominacions al·lanita i duranguita a les formes allanita i durangita, respectivament, tot i que s'allunyin més de la resta d'equivalències),

Tampoc no s'ha mantingut, ni en català ni en les altres llengües, la grafia original d'aquells topònims que, pel fet de ser molt coneguts, històricament s'han traduït (per exemple,  romanita, de Romania, en francès és roumanite, de Roumanie, o en castellà, rumanita, de Rumania).

· al·lanita f, australita f, bonamita f, bowenita f, brasilianita f, burmita f, californita f, cancrinita f, candita f, ceilanita f, charoïta f, dravita f, duranguita f, ekanita f, friedelita f, fuchsita f, gedanita f, howlita f, larvikita f, liddicoatita f, moldavita f, mtorolita f, painita f, pargasita f, perthita f, picotita f, piemontita f, romanita f, simetita f, sinhalita f, stichtita f, taaffeïta f, tanzanita f, thomsonita f, thulita f, tsavorita f, tugtupita f, unakita f, ussinguita f, uvita f, wardita f, wil·liamsita f.