Queixes al Síndic de Greuges (i a l'AVL) - CDLPV

Ajuntament de Cullera [ref. 104501]

Vam observar en abril del 2010 que en les platges de Cullera la retolació no complia la legislació lingüística vigent i discriminava els ciutadans valencians.

El síndic admeté la queixa i el 28.05.2010 ens envia la resposta que ha rebut de l'ajuntament. L'ajuntament diu:

[...] vengo en informarle que este Ayuntamiento tiene prevista la instalación de carteles informativos de Playas también en Valenciano, no obstante no se dispone a fecha de hoy consignación presupuestaria para tal fin, comunicándole que está trabajando para ir progresivamente instalando la señalización informativa en las dos lenguas cooficiales castellano y valenciano, todo ello con la finalidad de cumplir la normativa lingüística vigente.

Davant d'això, li responem al síndic (03.06.2010):

En primer lloc, tal com haureu pogut observar, l'ajuntament infringix la Llei 30/1992 pel que fa a la llengua dels procediments, per la qual cosa, malmet formalment els drets d'este ciutadà.

En segon lloc, no estic al corrent del pressupost municipal de Cullera, però com que la legislació que ha infringit no és cap novetat, la infracció es va produir quan van decidir instaŀlar uns cartells sense tindre en compte la legislació lingüística vigent (la Constitució espanyola o la Llei 4/1984), normes que tenen algunes dècades de vigència. Eixe fet cert obliga a la desconfiança quant a la veracitat dels propòsits municipals –eixe «estamos trabajando»–, si no ho han fet fins ara.

En fi, que espere que prengau les mesures adients per a fer que l'Ajuntament de Cullera resolga estes mancances i adopte les mesures disciplinàries corresponents per a corregir i renyar els càrrecs i funcionaris públics que discriminen lingüísticament els ciutadans valencians.

El síndic ens envia finalment la seua resolució (10.06.2010), que inclou, a més de les consideracions habituals sobre legislació lingüística, el suggeriment i el recordatori següents:

De conformitat amb tot el que hem exposat més amunt, SUGGERIM A L'AJUNTAMENT DE CULLERA que en pròximes retolacions de les informacions i dels servicis oferits per l'Ajuntament en les seues platges (cartells d'encuny, normes per al bany i sobre l'ús dels espais públics, etc.) adopte les mesures que siguen necessàries perquè estiguen redactats en les dues llengües cooficials de la Comunitat valenciana, de manera que no puga prevaldre una llengua sobre l'altra [...]. Així mateix, d'acord amb la normativa citada, hem de RECORDAR-LI ELS DEURES LEGALS que la Constitució espanyola i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats i d'utilitzar en tots els procediments i en qualssevol altres formes de relació amb ells la llegua [sic] (castellana o valenciana) triada per ells.

Les negretes i majúscules són del síndic. Ja sabeu, doncs, que l'Ajuntament de Cullera no hauria de desatendre eixa demanda. (Curiosa la majúscula de «Comunitat» i la minúscula de «valenciana». ¿Criteris?)