Eines de Llengua. Web de la CDLPV

 

Agència Tributària (Sueca)

03.01.2002 Demanem a l'Agència Tributària [] que ens tornen a enviar uns papers en castellà referents a una declaració de la renda que havia estat feta en català, i enviem una queixa al defensor del poble (Madrid) [].

29.01.2002 L'administració de Sueca ens envia la documentació en valencià.

13.03.2002 El defensor del poble ens comunica que s'adreça a la delegació de València de l'AEAT per a demanar-los informació.

...03.2002 L'administració de Sueca ens tramet nova documentació parcialment en valencià, però amb uns documents de pagament únicament en castellà.

25.03.2002 Tornem a reclamar la documentació en valencià, fins i tot pel fet que el segell utilitzat per l'administració es troba únicament en castellà.

Diputació de València (web)

El web de la Diputació de València no mostra un criteri coherent i respectuós de la Llei 4/1983, ja que conté moltes pàgines amb informacions únicament en castellà.

21.12.2001 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

04.01.2002 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa.

24.01.2002 La diputació no envia l'informe al síndic de greuges. El síndic els el torna a demanar.

26.02.2002 La diputació no envia l'informe al síndic de greuges. El síndic els el torna a demanar.

25.03.2002 El síndic tanca l'expedient vista la resposta —que ens adjunta— del diputat Arturo Ros Ribes (en castellà), que diu que ha donat les ordres oportunes perquè es traduïxquen al català les pàgines.

15.11.2002 Insistim en el fet que el web continua mostrant les mateixes mancances assenyalades anteriorment.

04.09.2003 Atés que el síndic ha ignorat la queixa anterior, tornem a insistir per les mancances del web de la Diputació i perquè el síndic no ens ha respost a l'escrit del 15.11.2002.

Diputació de València (BOP)
[ref. 020900]

12.12.2001 Presentem una queixa genèrica [] contra la política de publicació dels documents en el Butlletí Oficial de la Província de la Diputació de València, ja que consisteix a traduir els documents que els arriben només en valencià i publicar les dues versions, però a publicar els documents que hi arriben en castellà només en aquesta versió sense fer-ne la traducció al valencià.

21.12.2001 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

22.01.2002 El síndic ens comunica que no admet a tràmit la nostra queixa "atesos els termes genèrics en què està plantejada" []. Insistirem, doncs, i en termes concrets.

03.04.2002 Insistim davant el síndic amb una nova queixa que reproduïx l'anterior però afig exemples d'un butlletí concret.

22.04.2002 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

25.06.2002 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa.

13.07.2002 El síndic ens comunica que la Diputació no ha enviat encara l'informe requerit i que li l'ha demanat amb caràcter urgent.

26.09.2002 El síndic ens comunica que la Diputació no ha respost encara i que li ha tornat a demanar la documentació.

07.10.2002 El síndic ens tramet l'informe que ha rebut de la Diputació (Arturo Ros Ribes) i ens diu que conclou les investigacions, ja que "la Diputació de València editarà el BOP en les dos llengües cooficials". La Diputació va aprovar l'ordenança reguladora del BOP el 24 de setembre del 2002, seguint el que establix la Llei estatal 5/2002. El termini per a fer efectiva la publicació en les dos llengües oficials es clou en abril del 2004.

11.08.2004 El BOPV encara no es publica bilingüe. El síndic de greuges es va indicar que vetlaria perquè la Diputació complira les seues obligacions, així que li ho recordem per correu electrònic per si li s'ha despistat.

Institut Cartogràfic Valencià (web)

El web de l'Institut Cartogràfic Valencià, que és una entitat de dret públic pertanyent a la Generalitat Valenciana, mostra només pàgines amb informació en castellà. Vam poder saber —per un empleat anònim— que la previsió que tenia l'organisme era acabar de fer el web en castellà i després enviar-lo als serveis de traducció de la Universitat Politècnica de València perquè en feren la versió en valencià. Tant la situació actual com la previsió contravenen clarament la Llei 4/1983 de la Generalitat Valenciana. 

21.12.2001 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

04.01.2002 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa.

24.01.2002 L'Institut Cartogràfic Valencià no envia l'informe al síndic de greuges. El síndic els el torna a demanar.

30.01.2002 El síndic ens remet la resposta de l'Institut Cartogràfic Valencià []. Ací teniu [] la resposta al síndic sobre l'escrit de l'Institut Cartogràfic Valencià.

02.05.2002 El síndic ens comunica el tancament de l'expedient, atés que l'ICV va publicar la versió bilingüe de tot el seu contingut a mitjan mes de juny i va acceptar la recomanació del síndic.

Síndic de Greuges
(models oficials)

03.04.2002 Presentem una queixa genèrica [] referida als models oficials de documents (de tot tipus) que fa servir aquesta institució, ja que molts es troben únicament en castellà.

18.04.2002 El síndic ens agraïx l'escrit, demana disculpes per l'error comés i diu que ha pres les mesures correctores per a solucionar-ho [].

21.10.02 Li indiquem al síndic que hem rebut els seus documents amb les mateixes mancances motiu de queixa.

31.10.02 El síndic ens envia per fi la documentació amb models correctes.

RTVV

21.10.2002 Presentem una queixa referida a un document sobre normes de publictat que publiquen únicament en castellà en el web

13.11.2002 El síndic admet a tràmit la queixa.

28.11.2002 La pàgina ha estat traduïda per l'RTVV, tot i que no han reconegut la validesa dels motius de la queixa. El síndic tanca l'expedient sense analitzar les argumentacions del director general d'RTVV.

Conselleria de Medi Ambient (web)

12.11.2002 Presentem una queixa referida al web de la conselleria, ja que constatem que es troba elaborat únicament en castellà.

17.12.2002 El síndic admet a tràmit la queixa.

07.01.2003 El síndic ens comunica que ha tornat a demanar l'informe corresponent a la conselleria.

03.02.2003 El síndic ens comunica que tanca l'expedient atés que Medi Ambient li comunica que ha començat a solucionar el problema.

Comité Econòmic i Social (web)

26.11.2002 Presentem una queixa referida al web del CES, ja que constatem que es troba elaborat amb moltes pàgines únicament en castellà.

27.12.2002 El síndic admet a tràmit la queixa.

05.02.2003 El síndic ens demana al·legacions o consideracions sobre l'informe que li ha remés el CES.

20.02.2003 Li enviem al síndic els comentaris que ens ha suggerit la lectura de l'informe del CES.

16.07.2003 El síndic accepta les nostres al·legacions íntegrament, rebutja les excuses del CES i fa la següent recomanació: «que adopte, en l'àmbit de les seues competències, totes les mesures ordinàries, extraordinàries i pressupostàries que calga a fi que tots els continguts de la pàgina web http://www.ces-cv.es [2011: http://www.ces.gva.es/va_/index.htm] siguen redactats, de conformitat amb la legislació vigent respecte d'això, en les dos llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, en valencià i en castellà, i mantinga informada esta Institució de les mesures preses a este efecte. En virtut de l'article 29.1 de la Llei 11/1998, reguladora del Síndic de Greuges, es recorda el deure de donar compliment al que disposa la vigent legislació sobre ús i ensenyament del valencià, segons allò que s'ha manifestat en el cos d'este escrit, cosa que se li comunica perquè en prenga coneixement i a l'efecte que, en el termini d'un mes, ens remeta informe sobre si accepta les expressades recomanacions o, si s'escau, les raons per a rebutjar-les».

Bancaixa

22.05.2005 Un company inquiet de Borriana (adualde2002...) es pregunta per què a Bancaixa no respecten el seus drets lingüítics, més si tenim en compte que la llei de caixes [modificada: L 10/2003] evidencia una participació pública del 50% en l'assemblea general.

Llavors, es decidix a enviar-hi una queixa, que vos oferim com a model, i sobre la qual va rebre una resposta bastant decebedora que invita a canviar de caixa.