Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

Legislació lingüística del País Valencià


Reials decrets

Reial Decret 2.062/2008 [estatal], de 12 de desembre, pel qual es desplega la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema. (BOE número 25, de data 29.01.2007)

2009.01.12

Reial Decret 45/2007, de 19 de gener, pel qual es modifica el Reglament de l'organització i règim del notariat, aprovat per un decret de 2 de juny de 1944. (BOE número 25, de data 29.01.2007)

2007.01.29

Reial Decret 1.598/2004, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 772/1997, de 30 de maig. (BOE número 173, de data 19.07.2004)

2004.07.19

Reial decret 1.428/2003, de 21 de novembre (BOE 306, de 23 de desembre), pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març

2003.11.21

Reial Decret 193/2000, d'11 de febrer, de modificació de determinats articles del reglament del registre civil en matèria relativa al nom i cognoms i ordre d'aquests. (DOGV número 49, de data 26.02.2000)

2000.02.26

Reial decret 489/1997, de 14 d'abril, sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials de les comunitats autònomes. (BOE número 92, de data 17.04.1997) [En castellà ací / Arxiu] / [PDF català]

1997.04.17

Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE 63, de 14 de març). Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària

1990.03.02

Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. (BOE 305, de 22 de desembre i correcció d'errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987).

1986.12.22

Reial decret 2.296/1981, de 3 d'agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions ferroviàries, d'autobusos i marítimes i serveis públics d'interés general en l'àmbit de les Comunitats Autònomes. (DOGV número 57, de data 02.11.1981)

1981.11.02