Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT DE TOPONÍMIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT

(BOP Girona núm. 148, de 2 d'agost de 2002)

Els noms que designen els llocs d'un territori tenen una funció alhora tècnica i cultural. Tècnica perquè els referencien geogràficament, i cultural perquè vehiculen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d'aquells que els van anomenar. En aquest sentit, la toponímia olotina és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del nostre patrimoni lingüístic i cultural.

L'Ajuntament d'Olot amb la finalitat de defensar aquest patrimoni de la ciutat i en la línia marcada per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i el Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia, ha acordat l'aprovació del present Reglament de toponímia local.

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1r

Aquest Reglament té per objecte la defensa i la conservació de la toponímia olotina, i vol evitar tant la seva desaparició com la inclusió de noms banals, híbrids, pejoratius o simplement comercials.

CAPÍTOL II
La Comissió de Toponímia

Article 2n

La Comissió de toponímia és l'òrgan d'assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació dels topònims locals.

Article 3r

Aquesta Comissió estarà integrada pels membres següents:

a) Un polític responsable de l'àrea

b) Un tècnic de l'Arxiu Històric Comarcal

c) Un tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística

d) Un tècnic de l'àrea d'Urbana

e) Un tècnic jurídic

Article 4t

El polític responsable de l'àrea actuarà com a president de la Comissió i queda facultat per prendre els acords necessaris per a la consecució dels objectius.

Article 5è

Són funcions de la Comissió de toponímia:

a) Vetllar per la conservació dels noms històrics o tradicionals de masos, edificis catalogats o altres edificis d'interès.

b) Proposar criteris per a la determinació i fixació de la toponímia local.

c) Regular la denominació de noves construccions fora del nucli urbà.

d) Proposar i emprendre mesures per a la difusió de la toponímia oficial.

e) Resoldre els conflictes que puguin sorgir en relació amb la toponímia local.

CAPÍTOL III
Àmbit d'aplicació

Article 6è

L'àmbit d'aplicació del present Reglament afectarà les construccions següents del terme municipal d'Olot:

a) Masos de la zona amb tradició històrica.

b) Edificis inclosos en el catàleg municipal.

c) Cases de nova construcció fora de l'àrea urbana.

d) Altres edificis d'interès.

CAPÍTOL IV
Criteris d'aplicació

Article 7è

La Comissió de Toponímia proposarà al Ple de la corporació l'aprovació d'una llista­recull dels topònims locals desglossats d'acord amb els apartats de l'article anterior. Aquesta relació tindrà la consideració de toponímia oficial i recollirà les variacions i les noves denominacions que es puguin produir.

Article 8è

La denominació dels masos tradicionals, dels edificis catalogats i d'altres edificis d'interès només podrà ser modificada amb un informe favorable de la Comissió.

Article 9è

Quan es tracti d'una nova construcció, es tindran en compte els criteris següents:

a) Noms de la terra, que siguin formes genuïnes, que no sonin estranyes a la llengua.

b) Nom del camp on s'ubiqui la nova construcció o qualsevol altre element característic de l'entorn.

c) Nom de la família ( o cognom).

Article 10è

En cas que la nova construcció s'ubiqui al costat d'un mas tradicional o el substitueixi, s'adoptaran fórmules que heretin o recullin el nom de l'antic mas. Fórmules del tipus:

< cabanya del mas ...>

< la casa nova del mas ...>

< can ...nou >

CAPÍTOL V
Procediment i requisits

Article 11è

El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació d'edificis d'interès públic, el pot iniciar d'ofici el mateix ajuntament, amb la redacció prèvia d'una memòria que justifiqui la proposta.

Article 12è

El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació d'edificis particulars es podrà iniciar a petició del titular de la finca. En aquest cas, el particular haurà de presentar una instància en què justifiqui el motius de la seva petició i la proposta de nova denominació, que haurà d'ajustades als criteris establerts en aquest Reglament.

Article 13è

L'aprovació de noves denominacions o el canvi de denominacions correspondrà al Ple de la corporació i requerirà, en tots el casos, l'informe favorable de la Comissió de toponímia.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La llista­recull, una vegada aprovada pel Ple de la corporació, es publicarà al BOP i es notificarà als organismes oficials pertinents. Es procedirà de la mateixa manera amb les modificacions recollides durant l'any.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La Comissió de toponímia, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, ha d'elaborar una llista­recull que, una vegada sotmesa a l'aprovació de l'Ajuntament en Ple, tindrà la consideració de toponímia oficial.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades amb la promulgació d'aquest Reglament la normativa municipal i la resta de disposicions que poguessin contravenir les normes aquí contingudes.

Olot, 20 de febrer de 2002