fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Zyclon B

  1. Zyklon B és la denominació comercial del gas —un insecticida— usat als camps de concentració nazis de la segona guerra mundial per a matar els presoners en les cambres de gas. També rep la denominació Cyclon B, deguda a la seua composició química d'àcid cianhídric (denominació actual de l'àcid prússic, terme que ha quedat obsolet).
  2. (GEC ) cambra de gas Local hermèticament tancat on hom injecta gasos tòxics per asfixiar. Emprada per primera vegada a l'estat de Nevada (EUA) el 1924, fou utilitzada en els camps de concentració nazis per a exterminar presoners. Actualment serveix per a l'execució de condemnats a mort en alguns estats dels EUA.
  3. (GEC ) àcid cianhídric Líquid volàtil altament metzinós, d'olor d'ametlles amargues, obtingut industrialment per oxidació d'una mescla d'amoníac i metà (procediment d'Andrussow ): CH4+ NH3 → HCN + 3H2. Crema a l'aire amb flama blava i es polimeritza espontàniament amb explosió. En solució aquosa es comporta com un hidràcid molt feble; les seves sals, els cianurs, presenten una forta hidròlisi bàsica. En forma de gas comprimit és emprat en l'eliminació de rosegadors i insectes i per a obtenir acrilats, adiponitril, cianurs, colorants, gomes, plàstics i gasos de guerra. També és emprat com a fumigant en la desinsectació de llavors al graner i en els tractaments hivernals contra les cotxinilles dels tarongers i l'aranyó de l'olivera.