ZEPA

·      Sigla: zona d’especial protecció per a les aus. [El dciamb deia: zona especial d...; però no sembla la forma més estesa].

·      En francés, també és especial la protecció (sigla ZPS) (79/409/CEE): (plural) «zones de protection spéciale». En italià: «zone di protezione speciale.».

·      (Eurodicautom) «zona de especial protección para las aves acuáticas» (?). En anglés hi ha la sigla SPA, que tradueix: special protection area > «zona de protección especial».

·      La primera denominació sol alternar-se amb variants (zona d’especial protecció d’aus/per a les aus, etc.). #