Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

tractaments

 1. Una llista de fórmules.
 2. Bibliografia.
 3. Disposicions que en parlen:
  Àmbit estatal:

  Ordre de 3 de març, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 18 de febrer de 2005, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'administració general de l'estat (BOE 56, 07.03.2005).

  Punt 3.8: «El tractament oficial de caràcter protocol·lari dels membres del Govern i dels alts càrrecs és el de senyor/senyora, seguit de la denominació del càrrec, ocupació o rang corresponent.»

  Ordre de 7 de juliol de 1986 (Presidència), per la qual es regula la confecció de material imprés i s'estableix l'obligatorietat de consignar determinades dades en les comunicacions i escrits administratius. (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 1986).

  Art. 2.3: «Els models oficials de sol·licitud o d'altres documents, impresos o no, relatius a matèries de tramitació reglada, es dirigiran al centre o dependència al qual corresponga tramitar-los i es redactaran en forma impersonal, sense que siga procedent en aquests casos la utilització de fórmules de tractament o cortesia.»

  Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. (BOE núm. 305, de 22 de desembre; corr. err. BOE núm. 12, de 14 de gener de 1987).

  Capítol IV, «Tractaments honorífics», art. 33 i 34:
  • alcaldes de Madrid i Barcelona, excel·lència;
  • capitals de província, il·lustríssima;
  • la resta, senyoria;
  • president de la Diputació de Barcelona, excel·lència;
  • resta de diputacions, il·lustríssima;
  • president de cabildo i consell insular, com els presidents de diputació.
  A més, caldrà respectar els tractaments que responguen a tradicions reconegudes per les disposicions legals.

  Àmbit valencià:

  Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (dogv núm. 2.302, 04.07.1994)

  Decret 235/1999, de 23 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de precedències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (dogv núm. 3.662, 10.01.2000)
   ⇝ Decret modificat pel Decret 9/2003 [pdf] i pel Decret 77/2003 [pdf]. [Agraïm la informació a Marina Mateu: 10.05.2010]

 4. Segons un comentari dels criteris de la uji:

  En els documents protocolaris, la paraula senyor/senyora s'anteposa al càrrec només en el cas que no es definisca la matèria d'aquest: La Molt Honorable Senyora Presidenta / La Molt Honorable Presidenta de la Generalitat. Indiquen també que el tractament ha d'acompanyar el càrrec. (DJGC) No comparteixen aquesta norma els criteris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que indiquen que el tractament va amb el nom de la persona: Honorable Senyora Núria de Gispert, consellera de Justícia / la consellera de Justícia, Honorable Senyora Núria de Gispert.