raccord

·       Terme francés per a (cin) continuïtat.

·       (dusos) (fr.). Galicismo por racor, ‘pieza metálica con dos roscas para enlazar’.

·       (dmitjans) raccord* [gal·l] m Terme francés d’ús universal que indica la conservació de la continuïtat visual en la unió de dos plans. Segons la seva naturalesa, el raccord pot estar determinat pel moviment de la càmera, la gestualitat dels actors, el vestuari, el decorat, la il·luminació, el so i altres factors. El control de la continuïtat és una de les tasques importants durant el rodatge i acostuma d’anar a càrrec de l’script o d’un membre de l’equip de rodatge, normalment una dona, que és anomenada genèricament «continuïtat» continuity girl.

·       El gdlc no recull l’accepció del dmitjans, que tampoc és recollida en l’entrada continuïtat. Veg. ràcord.