Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com
Revisió: 07.04.2015

onomatopeies

Animals Verbs i noms
abella (eixam) zzz bonior
àguila   trompetejar; trompeteig
ànec   nyec
ase ihà, ihà / ihò-ihò bramar; bram
bou buuu mugir, bramular, braolar, bruelar; bramul, braol, bruel, bruelament, mugit, mugiment
cabra be belar; bel, esbiec
cavall hihihihi / iiii renillar; aïnada, arniet, assaïnament, eguí, renill
colom   parrupar, parrupejar, marruquejar; amanyac, marruc, marruqueig, parrup,
conill   esgüellar; esgüell
corb oc-oc grallar; grall
cornella, cucala   cuclejar; cucleig
cucut, cuquello cuc-cuc
gallina coc-coc escatainar, escainar; escataineig
gallina lloca cloc-cloc cloquejar; cloqueig
gall cocorococ / quequerequec / quiquiriquic quiquiriquic
gat marramau, marramau, remeulo / mau / mèu / nyau / nyeu miolar; miol, mèu
gat (estufant) fff
gat grrr, grrr / rum-rum roncar, filar
gos bub-bub / llap-llap / nyip-nyap lladrar, jaupar, bordar, clapir, glapir, lladruquejar, buixir; glapit, clapit, lladruc, lladrament
gos (grunyint) gr, gr grunyir
gos (plorant) nyic, nyec grinyolar, guinyol; grinyol, guinyolar
gos (cridant)   udolar, ulular, ganyolar
granota roc-roc raucar; rauc
guatla xau-xau garrameu, xau-xau
insecte (mosca, abella, etc.) zzz brunzir; brunzit, brunzidera, brunz
insecte (grill, xitxarra, llagosta, etc.) cric-cric / ric-ric / nyic-nyic estridular
lleó graaa rugir
llop (cridant)   udolar, ulular, ganyolar
mussol, miula xut esgarip, xut
oca nyec-nyec clacar
ocell piu-piu / xeu-xeu / xiu-xiu xerrotejar, garrular; xerroteig, xiu-xiu
ocell petit piu-piu / xeu-xeu / xiu-xiu girigar, xericar, xiricar; giric, xeric, xiric
ocell refilador (rossinyol, canari)   refilar; refilada, refilet
òliba xut esgarip, xut
ós   esbramegar; esbramec
ovella be belar; bel
perdiu xau-xau correnteig, xau-xau
pollet piu-piu piular; piulet, piu-piu
pollí   aliret
porc nyi-nyi / nyic-nyic esgüellar, grunyir; esgüell, güell, gruny
puput put-put
rata   esgüellar; esgüell, güell
rosegador (rata, ratolí, etc.) rac-rac / rec-rec
serp sss xiular, siular
tèrmit rac-rac / rec-rec
titot glo-glo-gloc / glu-glu gluglueig*
tord   titar; tit
tórtora   parrupar, parrupejar, marruquejar; amanyac, marruc, marruqueig, parrup,
truja   gardenyar; gardeny
vaca buuu bramular, braolar, bruelar, mugir; bramul, braol, bruel, bruelament, mugit, mugiment
xacal (cridant)   udolar, ulular, ganyolar
Per a cridar els animals
aus de corral (especialment gallines) tits / tites
aus de corral (especialment el titot) pul-pul / pull-pull / polit-polit
cavalleria (i bèsties de càrrega) (per a fer que moguen) arre, arri / això, xo (per a fer que paren) / oixque (per a girar a l'esquerra) / ollaó (per a girar a la dreta)
gat mix
gos xili / xitxet
pollet tit
porc cotx-cotx-cotx
Per a espantar els animals
aus de corral oix
gats sap / xap / xape / xipe
gossos xitxo / quis-quis / sus-sus (A gos vell no hi ha sus-sus)
mosques oix
bestiar, ocells... arruix
Mimologismes (veg.)
bitxac bitxec, txec!; bitxec, xequerrec!
cogullada ja t'he vist!, Pere gandul!
corb no ho faràs!
gat meu i teu!
guatla palpa-la, palpa-la!; blat barat, blat barat!, set per huit!
mussol, miula miu, miu!; meu, meu!; uu, uu!
ocell (o persona malatissa) estar (o anar) cloc-piu
perdigot ferri cagó!
perdiu ferri cagat!
primavera o totestiu o capellà o capellana tot estiu, tot estiu!; tot hivern, tot hivern!; xitxipà, xitxipà! (mascle) / ve l'estiu, ve l'estiu! (femella)
puput no puc, no puc!
teuladí xareu, xeu!
Activitats
agradar mmm
amb l'aigua xap / xec / xip-xap
amagar-se tat [joc de xiquets]
badar-se un objecte cleix / clix / clix-claix
banda de música tatxam-tatxim
besar ba / be
bufar fff
bufetejar (dues) flist-flast
bullir glu-glu
callar (demanar silenci) xst, xss, xxt, sss, sst
caminar seguit i deliberat vers un lloc tris-tras (gdlc)
cridar l'atenció d'algú pss / pst / tst
caure a l'aigua paplaf / pluf / patatxap
caure a terra paf / patapam / patapum / plof / pataplaf
caure de colp plaf
caure un objecte lleuger metàl·lic o de vidre clic
clau cric-crac
clàxon pit-pit
colp a la porta plam
colp amb un objecte sòlid plam
colp fort o explosió bom / bum
colp lleu (especialment metal·lic o de vidre) tec-tec / tic-tic / tris-tras
colp rebotat bang / tac
colp sec bim / bim-bom / clac / clec / pim / pam / pim-pam
colpejar plaf
culminació txam / tatxam / tatxim
descans uf
destapar una botella plop / pop
engolir glup
esclafar-se paf / plof / xof
esclat lleu plop / pop
esternut atxem / atxim / atxum
fang xof
fàstic ecs / uix
fer camí alegrement tatxam-tatxim
fer parar ep
frec (amb certa violència) ric-rac
galtada plam / plim-plam
grinyol
nyec
grup rum-rum
inflar i desinflar fsss
jocs bingo
lletanies dels cants fúnebres gori-gori
màquina d'escriure clec-clec
mecanisme cric-crac
menjar nyam-nyam
motor rrrr / rum-rum
motor vell taf-taf
moviment ràpid zas
neu xaf-xaf
no agradar uec
ofegar-se glu-glu
pixar pix
plor ue, ue; aha (plorar sanglotant); ahú (plorar); enguè; güe; gue, gue (plorar, balbotejar); esnif (plorar amb aspiració); hi (soroll del plor); miè; ua; ue (plor dels infants molt petits)
ploure xip-i-xap
pulsacions (teixit inflamat) zub-zub
riure
ha, ha, ha / clec, clec, clec / clac, clac, clac
rellotge tic-tac
remor sorda zum-zum
rodes rec-rec
rodes d'un carro catacric-catacrac
rosegar rac-rac / rec-rec
saludar ep / tsit
sirena tuuu
sirena d'una ambulància ni-no, ni-no / ninoní, ninoní
sobreentendre (unes frases)
bla, bla, bla
tancar una porta tac
tapadora d'una cassola tap
taral·lejar taral·larà
telèfon ring
timbre ring
tocar a la porta toc-toc
tocar a la porta fort trom
topar una cosa blana puf
trencar-se catacrac / crac / crec
xarrar bla-bla-bla / bla, bla, bla
xarrar sense trellat tatí-tatà
xocar un objecte cras / xac (gdlc)
xocs amb ritme tric-trac (gdlc)
Armes
canó bum
escopeta pam-pam / pum-pum / pim-pam
espases, esgrima ksss / xis-xas
metralladora ta-ta-ta-ta
pistola bang / pinyau / pinyeu / tanyau
Instruments musicals
botzina mec-mec
campana ning-nang (gdlc)
campaneta ning-ning (gdlc)
clarí tararí
campana ning-nang / ning-ning
platerets (o címbals) tatxam / tatxim / txam
tambor tampatantam
trompeta tararà (gdlc)
violí, viola nyigo-nyigo