lliurança

·      [96/A4311ctas] «En compensació, els treballadors disposaran de 18 dies laborables. Aquesta lliurança podrà acumular-se a les vacances anuals en tot o en part, de mutu acord i sempre que ho permeta l'organització del treball.» En castellà diu libranza.

·      Aquest sentit no el recullen els diccionaris per a aquest mot  (dval, dec, diec; drae) El dmoliner dóna libramiento com a terme possible: ¬ Acción de librar (dar libertad). [...]

·      (dea) libranza f. Acción de librar 5 ® librar B intr. 5 Disfrutar [un empleado o un obrero] de su día o de su tiempo de descanso. Normalmente con un compl. de tiempo.