lísing

·      (dcompt) lísing m / es arrendamiento financiero, leasing  / en leasing // Combinació de l’arrendament amb la compra-venda de béns mitjançant la qual s’arrenda el bé en qüestió i, finalitzat el termini d’arrendament, l’arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d’un nou bé que substitueixi l’anterior que ha quedat obsolet, o adquirir-lo en propietat a canvi d’un preu pel valor residual.

·      (dusos) leasing (i.) Anglicismo que tiene mal acomodo en español. Designa una forma de arrendamiento de un bien con opción a compra (sistema de pago basado en un contrato de arrendamiento). Podría aceptarse el calco lisin. Si se usa la forma inglesa, se escribe de cursiva.

·      Ø dec, dval

·      (diec) m. Arrendament financer