incurs -sa

·      L’expressió «no estar incurso en...» [...ninguna de las circunstancias que origine la prohibición de contratar con la administración...] que se sol traduir «no estar sotmés a...», ha estat admesa pel Termcat en l’àmbit penal com a locució adjectiva incurs en.

·      (Neoloteca, 2001) incurs -sa en  loc. adj. / es  incurso en // <Dret penal> Dit d'una persona física o jurídica que ha dut a terme una acció, especialment delictuosa, que implica que es trobi en un dels supòsits previstos per la llei i que en rebi les conseqüències jurídiques. Nota: La perífrasi que ha incorregut en és semànticament equivalent.