homologar

·      En català, d’acord amb les definicions dels diccionaris, no hi ha cap accepció per al significat ‘equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas’ que té aquest en castellà (drae). En català, tenim un significat semblant, pel que fa als documents oficials, amb el verb convalidar. Per a altres assumptes, equiparar.

·      (duvc) [...] 2. homologar [una cosa] [amb una cosa] Considerar equivalent. Han homologat el postgrau amb la diplomatura de nova creació.

·      (dval) 4. p. ext.  Reconéixer, considerar vàlid després de la verificació corresponent.

·      Homologar a/amb/com? I en castellà?

·      [97/C8027coput] «homologats ... a»