hidrant de pericó

·      (dbombers) m hidrante de arqueta Hidrant situat en una caixa d’obra enterrada.