estarse a ...

·       (map) «Puede decirse también: “...se tendrá en cuenta lo dispuesto...”».

·       (LliA 38) Tenint en compte que aquesta estructura sintàctica castellana expressa obligació, sembla adequat pensar que en català equival a les construccions següents: caldre+inf.; haver de+inf.

·       (LliÚs 12) Estarse a expressa en castelà la idea de subjecció jurídica d’algun fet a les previsions d’una disposició legal. En català es poden fer servir expressions formades amb els verbs ajustar i atenir-se; a més, també hi ha les perífrasis d’obligació haver de + inf.  i caldre + inf. seguides del verb que el context ens indique: «se estarà a las medidas aprobadas ...» > «s’han d’adoptar les medures aprovades ...».

·       (criteris 4, 1999) (cas.) estarse a loc. > ajustar-se a loc.; atenir-se a loc. També: haver de/caldre + infinitiu.

·       En el dogv  s’usava: «.. se estará a lo dispuesto...» > «... se seguirà el que es disposa...».