criteri leximín

·      Més o menys: tota persona ha de tindre un dret igual al conjunt més ampli de llibertats iguals que siga compatible amb un conjunt de llibertats per a tots. O dit d’una altra manera: les persones amb menys oportunitats tenen possibilitats que no són menors que les de la persona amb menys oportunitats en qualsevol altre context possible. (Veg. D. Raventós, El derecho a la existencia, ed. Ariel).