condicionats

·      [97/C6019cic] «Dins del període d’informació pública no s’hi presentaren al·legacions, però sí els condicionats imposats pel Ministeri de Foment-Demarcació de Carreteres de l’Estat a València per encreuament o paral·lelismes amb béns de la seua titularitat» / (cast.) «condicionados».

·      Deu voler dir condicions o condicionants, però no ho sé segur; ho deixe.