canonada

·      En informàtica (Emilio, d’informàtica m’hi diu, 22.05.96), connexió que s’estableix entre l’eixida d’un programa i l’entrada d’un altre.

·      (Diccionari d’informàtica, 1986, Cambra Oficial de Comerç de Barcelona [dinformcocinb]) tuberia [a: pipe-line] 1 Connexió lògica efectuada temporalment per un llenguatge d’instruccions entre dos programes, de manera que la sortida del primer es pren com a entrada del segon. 2 De manera general, organització d’un sistema informàtic per mitjà d’un tractament successiu d’una informació de tal manera que es poden obtenir altes velocitats de processament. L’organització en tuberia és la base dels sistemes operatius més innovadors.

·      No hi ha cap problema a afegir aquesta definició a les accepcions del terme canonada. Aquesta accepció no es troba en els diccionaris dval, dec, diec. Tuberia* no existeix en català.