Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

cada

  1. Ja fa uns quants anys (abans del 2000) em plantejava:
    Els exemples d'ús que donen el diccionaris per a este adjectiu no recullen la possibilitat d'usar-lo sense cap acompanyament, tal com ho sentim normalment, és a dir, com a nucli del sintagma preposicional: «Fullets i adhesius (3.000 de cada)». Sembla que cal dir «3.000 de cada un», «3.000 de cada classe», «3.000 de cada manera»...

    Obres consultades en aquell moment: dec, dval, diec, dcvb,, Gramàtica valenciana (ed. Bromera), Lacreu90, mestil1.

  2. La gramàtica de Badia (1994), sí que indica que això no és possible (?), tot que d'una manera poc clara (pàg. 534, 233.2). La gcc (Josep Maria Brucart i Gemma Rigau: S 8.2.3.3.b) ho comenta més explícitament:
    [...] hi ha alguns indefinits que, tot i ser especificadors, no admeten l'elisió del nucli nominal. Aquest és el cas de cert, diversos, diferents, mant, cada, sengles i tot [+ N].*
    * Mant apareix sense nucli en la locució preposicional a manta. També ho fa cada en la fórmula x de cada, on x és una quantitat: En vull dos de cada. Aquest darrer patró és propi del llenguatge col·loquial i d'influència castellana.