Baldina

·      Nom de la porta que hui és de la Valldigna, segons el sermó de Gaspar Blai Arbuixech (1666). Aquesta denominació reforça l’apreciació de Coromines per a la denominació de la vall: bab al-din > Baldina > Valldigna (en reinterpretació de Fra Boronat de Santes Creus). (Veg. catmod, pàg 103).