Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

a per

 1. Comenta el mestil3 (xxi.8.1.1.2):

  No és genuí, en canvi, el contacte entre preposicions en la locució anar a per.

  [424a]* Vaig a per vi a la taverna.

 2. La gcc (11.5.4.4.i) indica:
  D'acord amb Fabra (1918: § 128.iii), s'ha d'emprar la preposició per davant d'un sn que es refereix a l'entitat que és l'objectiu d'un desplaçament: Havia anat per vi a la taverna.

  Cal aclarir ací que la cita de la gcc no és del tot exacta, atés que Fabra no diu res sobre a per, sinó:

  En lloc de anar, venir, &. a cercar, es pot dir anar, venir, &. per (no per a). Ex.: Havia anat per vi a la taverna.
 3. En este punt, convindria tindre en compte les paraules d'Emilio Lorenzo, referint-se a la mateixa qüestió (en castellà) en El español de hoy, lengua en ebullición (1971):
  Por otra parte, aquellas preposiciones tradicionales excesivamente cargadas de funciones —pensamos principalmente en de, en, por— se ven relevadas a menudo por nuevas formaciones que evitan ambigüedades y prestan más riqueza y expresividad al idioma: vine por ti es equívoco, pero no lo son vine a causa de ti (o por tu causa), ni vine a por ti (vine a buscarte).
  (pàg. 51)

  Muy sensatamente defiende la expresividad de las preposiciones acumuladas, contra el tradicional criterio académico, en el caso de a por.

  (pàg. 151)